Ładowarka teleskopowa

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Załącznik nr 3 – upoważnienie
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 23.10.2018

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty – plik w formacie .pdf