Historia

8 kwietnia 1981 r., z inicjatywy władz wojewódzkich i miejskich,
powstała Spółka Wodna „Łeba” w Łebie.

Członkami – założycielami Spółki były głównie przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje posiadające w Łebie ośrodki wypoczynkowe, a także miejscowe przedsiębiorstwa.

W dniu 24 kwietnia 1981 r. spółka uzyskała Statut, a następnie została wpisana do Księgi Wodnej woj. słupskiego na mocy art. 110 i 111 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230).

Jej celem było wybudowanie oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej, a następnie eksploatowanie tego systemu. Realizacja tych zadań następowała stopniowo,
np. do roku 1984 skanalizowana została zachodnia część miasta, a w roku 1988 oddano do użytku oczyszczalnię ścieków.

Aktualnie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, liczącej bez przyłączy ok. 29,4 km, odprowadzane są ścieki z całej powierzchni zabudowy Łeby oraz miejscowości Nowęcin i Żarnowska (gmina Wicko).

Rozwój miasta oraz sąsiadującej z nim części gminy Wicko znajdującej się w tej samej zlewni ścieków wymusza dalsze uzbrajanie terenów w kanalizację sanitarną i modernizację oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia została zmodernizowana 2000 roku i pracuje w technologii oczyszczania ścieków SBR, charakteryzuje się zmiennością hydrauliczną i obciążeniową ładunkiem zanieczyszczeń wynikającą z pracy w dwóch skrajnych warunkach w okresie sezonu turystycznego i poza sezonem. 
Maksymalna przepustowość dla sezonu określana ładunkiem zanieczyszczeń wynosi obecnie 50167 RLM.

Od roku 2003 obserwowany jest stały wzrost ładunku zanieczyszczeń w okresie sezonu przekraczający znacznie możliwości efektywnej pracy oczyszczalni. Średni ładunek BZT5 powinien wynosić 3100 kg O2/d a w kolejnych latach wzrósł do wielkości 4700 kg O2/d.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest kanał odpływowy bezpośrednio połączony z rzeką Łebą, wypływającą z Jeziora Łebsko w kierunku miasta Łeba i dalej do Bałtyku, której koryto zlokalizowane jest po zachodniej stronie obiektu w odległości zaledwie 150 m.