Ogólnie o projekcie

Zadanie pn.: „Modernizacja części
osadowej w oczyszczalni ścieków w Łebie”
Koszt kwalifikowany zadania: 3.789.500,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki: 1.507.500,00 zł