Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Zakończenie piątego etapu

Dnia 15 grudnia 2023 r. zakończono Etap 5 realizacji projektu pn: „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20) dotyczący dodatkowych prac rozwojowych w polskiej jednostce naukowej.
Polska jednostka naukowa zobowiązała się do wykonania prac polegających na wykonaniu usług badawczo – rozwojowych w związku z budową węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków w Łebie.

Ich misja obejmowała następujące zadania:

1.Badanie możliwości odzysku azotu z pofermentu i wytworzenia nawozu stałego o spowolnionym uwalnianiu substancji biogennych.

2. Badania wpływu przeskalowania procesu na bogazodochodowość z planowanej kofermentacji nowych strumieni odpadów.

3. Koncepcja i projekt układu do odzysku ciepła z komór fermentacyjnych.

4. Badania efektywności agronomicznej nowego nawozu.

W ramach współpracy PJN brała udział w spotkaniach informacyjno – komunikacyjnych z mieszkańcami miasta Łeby.

Finalizacja wykonania instalacji dozowania

W związku z realizacją projektu Spółka Wodna „Łeba” informuje o sfinalizowaniu  usługi polegającej na wykonaniu i zaprojektowaniu kompletnej instalacji dozowania i homogenizacji kosubstratów do fermentacji  metanowej.

W zakres usługi wchodziła całkowita realizacja przedsiewzięcia wraz z dostawą i montażem urzadzeń, wykonaniem dokumentacji oraz rozruchem mechanicznym i hydraulicznym.

Stanowisko to ma umożliwić rozładunek (wozem ascenizacyjnym), poprzez pompowe podawanie kosubstratów płynnych np. w postaci odcieków spozywczych, tłuszczy lub olejów spozywczych, pulpy z bioodpadów do rurociagu ewakuacji osadu zagęszczonego ze stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego do zbiornika buforowegoo osadu zagęszczonego, z którego osad zagęszczony podawany jest w cyklach do komory fermentantacji metanowej.

Niniejsza instalacja umożliwia roztwarzanie za pomoca wody technologicznej dostrczonych kosubstratów do medium.

Podpisanie umowy na ostatni etap realizacji węzła fermentacji

W związku z realizacją projektu Spółka Wodna „Łeba” informuje o podpisaniu umowy na wykonanie ostatniego etapu realizacji węzła fermentacji metanowej tj. „Wykonanie usługi, polegającej na wykonaniu i zaprojektowaniu kompletnej instalacji dozowania i homogenizacji kosubstratów do fermentacji metanowej w Spółce Wodnej „Łeba” na działkach nr 914, 915 obręb 1 Łeba”.

Wykonawcą powyższego zadania będzie Konsurcjum firm: Newater Sp. z o.o. Sp. K.- Lider Konsorcjum i Newater SERWIS Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum z siedzibą w Gdańsku.

Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to 31.07.2023 r.

Zakończenie prac rozwojowych

Dnia 30 września 2023 r. zakończono prace rozwojowe w zakresie świadczenia usług pełnienia funkcji technologa w tematyce przygotowania osadu do sekwencyjnej fermentacji, sekwencyjnej pracy biogazowni oraz ko-fermentacji odpadami biodegradowalnymi związane z realizacją projektu pn: „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20).

W wyniku prac powstał raport końcowy w zakresie zastosowanych rozwiązań i uzyskanych efektów technologicznych dotyczących przygotowania osadu do sekwencyjnej fermentacji, sekwencyjnej pracy biogazowni oraz ko-fermentacji odpadami biodegradowalnymi w Oczyszczalni Ścieków w Łebie. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o doświadczenia z rozruchu i wstępnej eksploatacji wraz z optymalizacją dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

W ramach modernizacji i rozbudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Łebie osiągnięto następujące założenia i cele:

– wykorzystano dostępny potencjał energetyczny zawarty w zagęszczonym osadzie nadmiernym, zagęszczonym mechanicznie;

– zdecydowanie poprawiono jakoś procesu stabilizacji osadów ściekowych w kontekście ich dalszego wykorzystania i redukcji ich uciążliwości zapachowej (odorogenności);

– ograniczono koszty eksploatacyjne oczyszczalni w zakresie zakupu energii elektrycznej i cieplnej z uwagi na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu;

– zmniejszono ilość osadu poprzez jego zagęszczenie przed procesem fermentacji i redukcję suchej masy w procesie fermentacji;

– zastosowano rozwiązania uwzględniające sezonowy charakter pracy oczyszczalni.

Zakończenie etapu 4

Dnia 31 lipca 2023 r. zakończono Etap 4 realizacji projektu pn: „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20) dotyczący badań kofermentacji nowych strumieni odpadów.

Partnerem norweskim  projektu był Aquateam COWI AS. Dzieki 35 – letniemu doswiadczeniu na rynku  Aquateam COWI AS zgromadził specjalną wiedzę specjalistyczną w zakresie miedzy innymi prowadzenia badań technologicznych związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, odpadów organicznych, analizie potencjału metanogennego substratów oraz odzyskiwania energii i zasobów.

Jest to wyspecjalizowane centrum badawczo – rozwojowe w zakresie technologi środowiskowych.

Prace partnera norweskiego obejmowały następujące zadania:

1. Oszacowanie potencjału techno – ekonomicznego w tym dostępności dodatkowych, problematycznych strumieni odpadów w regionie do celów kofermentacji.

2. Optymalizacja składów mieszanek nowych substratów odpadowych celem maksymalizacji produkcji biogazu z uwzględnieniem sezonowości dostępności osadu ściekowego.

3. Oszacowanie zawartości fosforu w pofermencie w celach rolniczego zastosowania.

Zakończenie 1 etapu

Dnia 31 stycznia 2023 r. w ramach projektu pn: Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20) zakończono Etap 1 Budowa /modernizacja obiektów osadu nadmiernego w zakresie robót budowlanych, polegających na budowie instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych.

W zakres robót wchodziła kompletna realizacja przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń oraz rozruchem technologicznym.

Szczegółowy opis działań zrealizowanych w ramach podpisanej umowy z Generalnym Wykonawcą to:

– budowa węzła fermentacji metanowej osadu nadmiernego z produkcją biogazu i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, wyposażonego w układ kogeneracyjny o mocy od 42 do 45 kWe;

– zmiana(rozszerzenie) funkcji komór stabilizacji tlenowej – jako zbiorników magazynowych osadu nadmiernego, poprzez zastosowanie systemu mieszania mieszadłami zatapialnymi;

– budowa kontenerowej stacji zagęszczania osadów, wykorzystującej zagęszczarkę bębnową;

– montaż pochodni awaryjnej – służącej do spalania nadmiaru biogazu;

– montaż zbiornika buforowego osadu nadmiernego, zagęszczonego mechanicznie, z zabudowanym systemem mieszania;

– montaż pompowni osadu nadmiernego, zagęszczonego zasilającej bezpośrednio komorę fermentacji;

– zmiana funkcji ze zbiornika retencyjnego osadu przed instalacja odwadniania na zbiornik osadu przefermentowanego, wymiana mieszadeł;

– zmiana funkcji budynku odwadniania i higienizacji osadu na budynek odwadniania osadu, w budynku zainstalowana zostanie nowa wirówka dekantacyjna z podajnikiem ślimakowym;

Ponadto Wykonawca przeszkolił pracowników z zakresu eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń. Wykonał dokumentację wykonawczą i powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracował Instrukcje eksploatacji  i  przygotował Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)v, Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW) oraz dokumentację Zabezpieczenia przed Wybuchem (DZpW) dla wszystkich obiektów oczyszczalni.  Po zakończeniu robót budowlanych uzyskał decyzję – pozwolenie na użytkowanie.

Budowa i wyposażenie Działu Kontroli Jakości Produkcji

W wyniku postępowania ofertowego w dniu 01.03.2022 r. Spółka Wodna „Łeba” podpisała umowę na dostosowanie i adaptację Działu Kontroli Jakości Produkcji z firmą Usługi Ogólnobudowlane Transport Mariusz Glezman. W ramach umowy Wykonawca wykonał m.in. montaż drzwi przesuwnych, ułożenie płytek podłogowych, tynkowanie i wykonanie gładzi na ścianach, malowanie ścian i sufitów i ułożenie paneli podłogowych.

Czytaj dalej „Budowa i wyposażenie Działu Kontroli Jakości Produkcji”

Montaż instalacji fotowoltaicznej

W wyniku postępowania ofertowego umieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 15 września 2022 r. zakończono montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49.9 kW przez firmę EKO – ON Krzysztof Gawrońki, Piotr Walczak z siedzibą w Krakowie. Instalacja składa się z układu 3 odrębnych instalacji z 3 inwerterami (falownikami) oraz systemem montażowym w konstrukcji na dachach budynków oczyszczalni ścieków: budynek odwadniania i higienizacji osadu, budynek dmuchaw, budynek dyspozytorni i rozdzielni elektrycznej.

Modernizacja budynku odwadniania i higienizacji osadów ściekowych

8 czerwca 2022 r.  zakończono demontaż urządzeń i instalacji w budynku odwadniania i higienizacji osadów. W ramach umowy z Generalnym Wykonawcą została wymiona prasa taśmowa na wirówkę dekantacyjną. W toku prac wymieniono również szafy sterownicze oraz falowniki, pompę nadawy, stację przygotowania i dozowania polimeru, przepływomierze oraz podajnik ślimakowy.

Czytaj dalej „Modernizacja budynku odwadniania i higienizacji osadów ściekowych”

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content