Informacje o projekcie

Projekt pn. „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym poprzez szereg zmian procesowych w obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków, gdzie głównym komponentem będzie rozpoczęcie przetwarzania osadów ściekowych z domieszkami odpadów komunalnych biodegradowalnych na drodze fermentacji metanowej z produkcją biogazu i bionawozów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Efekty realizacji projektu:

 1. Odzysk energii elektrycznej i cieplnej opartych na kogeneracji poprzez produkcję biogazu z osadu ściekowego nadmiernego wskutek fermentacji metanowej, oraz dodatkowy odzysk energii elektrycznej poprzez instalację fotowoltaiczną, na potrzeby własne oczyszczalni ścieków
 2. Redukcja ilości i poprawa właściwości osadów ściekowych kierowanych do kompostowania oraz opracowanie nowych alternatywnych nawozów, dzięki fermentacji metanowej osadu
  nadmiernego i kolejnym zmianom procesowym
 3. Redukcja uciążliwości zapachowej wynikająca z lepszej stabilizacji osadów ściekowych, dzięki zmianom procesowym i fermentacji metanowej osadu nadmiernego
 4. Zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko, wynikającego z dużej sezonowości napływu ścieków, wynikającej z turystycznego charakteru miejscowości poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych specjalnie dedykowanych do takiego stanu
 5. Zastosowanie jednego nowego w skali Wnioskodawcy strumienia odpadów i zbadanie możliwości praktycznego zastosowania trzech kolejnych strumieni odpadów (jako kosubstratów) w procesie produkcji biogazu, szczególnie uciążliwych dla miejscowości turystycznych w pasie nadmorskim (współpraca z partnerem norweskim i polską jednostką naukową)
 6. Rozpoczęcie świadczenia nowych usług w zakresie przetwarzania kolejnych strumieni odpadów biodegradowalnych

WDRAŻANE INNOWACJE
Projekt obejmuje wprowadzenie w instalacji Spółki Wodnej „Łeba” unikalnych w skali Europy i Polski rozwiązań, takich jak:

 1. Innowacyjna w skali EUROPY technologia produkcji biogazu w skali poniżej 50 kW w gospodarce osadowej, wskutek fermentacji metanowej zmieszanych: części zagęszczonego osadu nadmiernego (dotychczas tylko kompostowanego) oraz niestosowanych dotąd w spółce kosubstratów, które połączone z obecną kompostownią docelowego pofermentu i odpadów biodegradowalnych znacząco podniosą recykling odpadów organicznych.
 2. Innowacyjny w skali KRAJU proces odzysku ciepła z procesu fermentacji metanowej za pomocą niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej celem zwiększenia autonomii energetycznej (dzięki współpracy z polską jednostką naukową).
 3. Innowacyjny w skali EUROPY proces ko-fermentacji w mikrobiogazowni (< 50 kW) w gospodarce osadowej, osadów ściekowych z innymi, niestosowanymi dotąd substratami celem zagospodarowania nowych dla oczyszczalni odpadów w dynamicznie rozwijającym się nadmorskim regionie turystycznym do tej pory nie przetwarzanych i maksymalizacji produkcji biogazu, redukcji negatywnych skutków sezonowości wynikających z nierównomiernego napływu substratu-osadu do biogazowni poza sezonem.
 4. Innowacyjne w skali KRAJU rozwiązanie na oczyszczalni do 100 000 RLM polegające na kontroli jakości substratów w zakresie potencjału biogazu, zanim trafią do biogazowni, poprzez wdrożenie własnego Działu Kontroli Jakości Produkcji (dzięki współpracy z partnerem norweskim)
 5. Innowacyjne w skali KRAJU rozwiązanie dla miejscowości nadmorskich i ogólnie w
  miejscowościach o charakterze sezonowym, polegające na edukacji i transferze wiedzy z obsługi i funkcjonowania mikrobiogazowni o funkcji demonstracyjnej, opracowanej i przystosowanej do pracy w szczególności w warunkach sezonowego napływu ścieków, co może mieć pozytywny wpływ na rozwiązanie podobnych problemów w innych regionach zmagających się z negatywnym wpływem sezonowości produkcji ścieków komunalnych w nadmorskich miejscowościach turystycznych na zanieczyszczenia odpływające do śródlądowych i morskich wód
 6. Innowacyjne w skali KRAJU rozwiązanie komunikacji i edukacji wytwórców odpadów
  indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie segregacji i przygotowania odpadów
  biodegradowalnych tj. gastronomicznych i kuchennych, odpadów stanowiących resztki owoców i warzyw w tym obierki, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj i resztki jedzenia (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego – np. kości lub resztek mięs).
 7. Innowacyjny w skali EUROPY produkt w postaci mineralno-organicznego nawozu na bazie
  kompostowanych, przefermentowanych osadów i odzyskanego azotu w formie struwitu z
  wykorzystaniem nowego źródła jonów pochodzenia odpadowego celem zmniejszenia
  odpływającego ładunku zanieczyszczeń w sezonie turystycznym, tj. od maja do września (dzięki współpracy z polską jednostką naukową),
 8. Innowacyjna w skali REGIONU usługa przetwarzania odpadów zielonych biodegradowalnych, po uprzedniej edukacji mieszkańców.

Realizacja projektu odbywa się w 6 kluczowych etapach:

ETAP 1 – Budowa/ modernizacja obiektów osadu nadmiernego, montaż rurociągów
technologicznych, modernizacje obiektów osadu przefermentowanego, budowa i montaż
obiektów mikrobiogazowni, opracowanie i montaż automatyki, sterowania i narzędzi IT
W ramach etapu zostaną zmodernizowane obecne komory stabilizacji tlenowej na zbiorniki
magazynowe osadu nadmiernego i zbiornik buforowy osadu zagęszczonego. Zbudowana zostanie stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego z pompownią osadu (budowa nowego obiektu i zakup zagęszczarki mechanicznej wraz z oprzyrządowaniem). Zostanie zmodernizowany budynek odwadniania i higienizacji osadu (zakup nowej wirówki dekantacyjnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem). Zostanie zbudowany węzeł fermentacji metanowej wraz z układem fermentacyjnym i kogeneracyjnym i kontenerem technicznym. Zainstalowane zostanie oprogramowanie sterujące automatyką.

ETAP 2 – Montaż instalacji fotowoltaicznej
W ramach zadania powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 49.9 kW. Układ 3 odrębnych
instalacji z 3 inwerterami (falownikami). System montażowy w konstrukcji na dachach budynków oczyszczalni ścieków.

ETAP 3 – Rozruch technologiczny i budowa Działu Kontroli Jakości Produkcji (DKJP)
W toku etapu nastąpi rozruch technologiczny węzła fermentacji metanowej. Zostanie
zaadaptowane i doposażone pomieszczenie w budynku Spółki Wodnej „Łeba” na Dział Kontroli Jakości Produkcji. Zostanie również dokupione niezbędne wyposażenie do kontroli nowych kosubstratów planowanych do suplementacji wsadu do fermentacji.

ETAP 4 – Badania kofermentacji nowych strumieni odpadów i optymalizacja produkcji biogazu (partner norweski) Etap ten został podzielony na 3 zadania:

 1. Oszacowanie potencjału techno-ekonomicznego w tym dostępności dodatkowych strumieni
  odpadów w regionie do celów kofermentacji
 2. Optymalizacja składów mieszanek nowych substratów odpadowych celem maksymalizacji
  produkcji biogazu z uwzględnieniem sezonowości dostępności osadu ściekowego
 3. Oszacowanie zawartości fosforu w pofermencie w celach rolniczego wykorzystania

ETAP 5 – Dodatkowe prace rozwojowe w polskiej jednostce naukowej
Etap ten został podzielony na 4 zadania:

 1. Badania możliwości odzysku azotu z pofermentu i wytworzenie nawozu stałego (bionawozu) o spowolnionym uwalnianiu substancji biogennych.
 2. Badania wpływu przeskalowania procesu na biogazodochodowość z planowanej
  kofermentacji nowych strumieni odpadów.
 3. Koncepcja i projekt układu do odzysku ciepła z komór fermentacyjnych.
 4. Badanie efektywności agronomicznej nowego nawozu.

ETAP 6 – Badania zewnętrzne i certyfikacja opracowanych bionawozów
W tym etapie zaplanowano proces certyfikacji opracowanych w wyniku projektu nowych
bionawozów.