Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych

Spółka Wodna „Łeba” w Łebie działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ma odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Łebie do rzeki Łeby w km 1 + 450 z dnia 10.12.2015 r. decyzja nr 27/15 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Zgodnie z decyzją parametry odprowadzanych ścieków nie mogą przekraczać wskaźników zanieczyszczeń określonych z załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton w 2020 r.