Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych

Spółka Wodna „Łeba” w Łebie działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ma odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Łebie do rzeki Łeby w km 1 + 450 z dnia 10.12.2015 r. decyzja nr 27/15 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Zgodnie z decyzją parametry odprowadzanych ścieków nie mogą przekraczać wskaźników zanieczyszczeń określonych z załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton w 2020 r.

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content