Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20
Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Fundusze norweskie

W związku z realizacją przez Spółkę Wodną „Łeba” inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z stacją doczyszczania odpadów przy RIPOK – kompostownia Łeba, w zakresie budowy instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych”, związanej z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie energetyczno-nawozowego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych, redukujących negatywny wpływ na środowisko w nadmorskim regionie turystycznym” (nr projektu NORW.19.01.01-22-0003/20), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  program operacyjny NORW.00.00.00 oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1. Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.1. Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021,

Spółka Wodna „Łeba” przeprowadza postępowanie zamówienie w drodze zastosowania zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Poniżej znajduje się aktywny link do strony internetowej, w której zostało upublicznione postępowanie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80680

Aktualizacja Zapytania ofertowego nr 01/2021/Z z dnia 23.11.2021 r.
Spółka Wodna „Łeba” informuje, iż w Zapytaniu ofertowym nr 01/2021/Z z dnia 23 listopada 2021 r. zostały dokonane  zmiany. Treść zmian jest dostępna w załączniku pn. „Zapytanie ofertowe Spółka Wodna „Łeba” w Łebie – po zmianach” opublikowanym w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl  w dniu 02.12.2021 r. „

Miejscem realizacji projektu jest Spółka Wodna "Łeba" w Łebie przy ul. Wspólnej 1
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2021 r. do 30.04.2024 r.
Wartość dofinansowania: 799 152,07 EUR
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 574 888,00 PLN

Skip to content