Aktualizacja Zapytania ofertowego nr 01/2021/Z z dnia 23.11.2021 r.

Spółka Wodna „Łeba” informuje, iż w Zapytaniu ofertowym nr 01/2021/Z z dnia 23 listopada 2021 r. zostały dokonane  zmiany. Treść zmian jest dostępna w załączniku pn. „Zapytanie ofertowe Spółka Wodna „Łeba” w Łebie – po zmianach” opublikowanym w Bazie Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl  w dniu 02.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 25.11.2021 r. zamieszczono w zakładce „Fundusze Norweskie” informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z stacją doczyszczania odpadów przy RIPOK – kompostownia Łeba, w zakresie budowy instalacji do fermentacji metanowej osadów ściekowych i biodegradowalnych”.

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych

Spółka Wodna „Łeba” w Łebie działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ma odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Łebie do rzeki Łeby w km 1 + 450 z dnia 10.12.2015 r. decyzja nr 27/15 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Zgodnie z decyzją parametry odprowadzanych ścieków nie mogą przekraczać wskaźników zanieczyszczeń określonych z załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton w 2020 r.